Zakaj opraviti energetski pregled v vaši organizaciji?

lukapeteh Uncategorized @sl

Gregor Simonič, vodilni presojevalec po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 50001 pri Bureau Veritas

Leto 2021 je v veliki meri postalo leto trajnostnih rešitev; OZN so postavili cilje trajnostnega razvoja, EU je uvedla taksonomijo, korporacije po svetu, kot so Nestle in Coca Cola, so začele objavljati svoje trajnostne zaveze. Kaj organizacija lahko stori, da postane bolj trajnostna? Eden izmed prvih korakov, je energetski pregled.

KATERE VRSTE ENERGETSKI PREGLEDOV POZNAMO?

Vrsta energetskega pregleda je odvisna od namena, ki ga podjetje želi z izvedbo tega doseči. Veliko vlogo igra tudi energetska intenzivnost panoge podjetja in seveda tudi stopnja ozaveščenosti in ravnanja z energijo v posameznem podjetju. Ni mogoče govoriti o tem, za katero vrsto energetskih pregledov se podjetja bolj odločajo, potrebno pa je že v fazi odločanja pogledati, kaj podjetja potrebujejo in kaj je zanje smiselno, kar je tudi ključni dejavnik pri začetku našega sodelovanja z njimi. Pomembno je razumeti kateri so ključni porabniki oziroma katere so pomembne rabe energije.

KDAJ ORGANIZACIJA IZPOLNJUJE KRITERIJE ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST?

Izpolnjevanje kriterijev energetske učinkovitosti je zelo posplošen pojem. Ugotavljamo, da so predvsem podjetja iz energetsko intenzivnejših panog, kjer predstavlja poraba energije velik del stroškov v skupnih stroških delovanja podjetja, v odnosu do rabe energije in energetske učinkovitosti bolj zavzeta. Veliko od njih se sistematično ukvarja z rabo in spremljanjem porabe energije v podjetju. V takšnih podjetjih vidimo veliko prednost v uvedbi Sistema upravljanja z energijo, ki je skladen s standardom ISO 50001 . Ta standard je orodje, ki podjetjem omogoča, da si področje energetske učinkovitosti in rabe energije uredijo na način, ki jim bo omogočal tudi nenehne izboljšave in napredovanje v smislu energetske učinkovitosti, kar je eden od glavnih ciljev sistematičnega pristopa k rabi energije v podjetju.

KAKŠNE PRIHRANKE ENERGETNOV PRINAŠA ENERGETSKI PREGLED?

Po nekaterih podatkih so energetski pregledi po izvedenih ukrepih pokazali, da so prihranki lahko tudi večji, v posameznih primerih dosegajo tudi do 40 % glede na porabo pred pregledom. V povprečju pa velja, da prihranki znašajo od 15 do 20 %. Veliko je odvisno od tega, na kak način in v kolikšni meri se podjetje že ukvarja s svojo rabo energije in koliko je le-ta učinkovita ter kakšna je energetska intenzivnost panoge. Seveda so prihranki vedno možni, predvsem v začetni fazi. Najhitrejši učinek dajejo organizacijski ukrepi, za nadaljnje povečevanje prihrankov pa so potrebni investicijski ukrepi, ki se razlikujejo po vračilnih dobah investicij. Dolgoročen povprečen prihranek pa naj bi znašal med 15- 20 %.

KDO MORA SODELOVATI, DA JE ENERGETSKI PREGLED USPEŠEN?

Uspešnost izvedbe energetskega pregleda je v večji meri odvisna predvsem od ljudi, ki so v podjetju ali stavbi odgovorni za energetsko učinkovitost. Nujno potrebno je seveda tudi sodelovanje vodstva. Sodelovanje je potrebno, če želimo doseči uspešno izvedbo. Uspešnost je sicer najbolj odvisna od točnosti in količine podatkov, ki so na razpolago za preteklo, čim daljše obdobje glede porabe energentov, energetskih naprav, rabe in porabe energije v procesih podjetij, stanja in konstrukcije objektov itd. V povprečju se gledajo podatki za zadnja tri leta. Energetski menedžerji ali odgovorni za energijo so tista stična točka in vir informacij za izvajalce energetskih pregledov v podjetju, ki lahko omenjene podatke spremljajo oziroma pridobijo, kar olajša izvedbo energetskega pregleda. Zavezanost vodstva in zaposlenih pa je predvsem za uspešnost implementacije ugotovljenih in možnih ukrepov za zmanjšanje porabe energije ključnega pomena.

KAJ PA CENE?

Cene energetskih pregledov so zelo odvisne od vrste organizacije, njihove dejavnosti in načina spremljanja porabe energije. Ključno vlogo pri oblikovanju cene igrajo tudi pričakovanja stranke glede vrste energetskega pregleda in obseg, ki ga v energetski pregled zajamemo. Pri izbiri izvajalca naj bodo organizacije pozorne na dva ključna kriterija: kompetentnost in neodvisnost izvajalca energetskega pregleda. Ceno včasih lahko znižajo tudi nepovratna sredstva razpisana za izboljšanje energetske učinkovitosti oziroma izvedbe energetskih pregledov. Vsekakor je to dobrodošla spodbuda pri odločitvi o izvedbi energetskega pregleda.