Z energetsko prenovo tudi do boljše požarne varnosti stavbe

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

Energetska prenova stavbe je priložnost za izboljšanje požarne varnosti. Kako zelo pomembna je požarna varnost in kako uničevalne so lahko njegove posledice vemo vsi, a se tega vedno ne zavedamo dovolj. V primeru nastanka požara izolacija na fasadi bistveno vpliva na njegovo širjenje in kar je najpomembnejše, vpliva na evakuacijski čas stanovalcev, gašenje ter reševanje premoženja. Gre namreč v vsakem primeru za precejšnje investicijske vrednosti, ki nikakor ne bi smele biti porabljene v neskladju z veljavnimi predpisi, načeli dobre prakse in kakovostne izvedbe.

Dela na ovoju objekta (prenova fasade, zunanjega stavbnega pohištva in strešne kritine …) po predpisih spadajo med vzdrževalna dela, zato velja, da za ta dela investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja. Posledično to pomeni, da investitor ne ˝potrebuje˝ PZI načrtov niti strokovnega mnenja, študije oziroma zasnove požarne varnosti, strokovnjaka iz področja požarne varnosti.

Izolacija fasadnega ovoja lastnikom stanovanjskih hiš, lastnikom stanovanj v blokih in stolpnicah, lastnikom poslovnih objektov prinaša nevarnost. Požar! Zato je potrebno pred izvedbo zelo dobro proučiti različne fasadne oziroma izolacijske sisteme ter gorljivost izolacijskih materialov in drugih komponent, ki jih nameravamo uporabiti.

Pri prenovi stavb je nujno potrebno upoštevati več faktorjev, kot so:

 • namembnost objekta (stanovanjski, poslovno stanovanjski, industrijski …),
 • odmik od relevantne meje in drugih objektov (menjava steklenih prizem …),
 • višina stavbe (h < 10m, visoke stavbe h > 22m, visoke stavbe h < 60m in > 60m), za različne višine
  veljajo različne zahteve,
 • obstoječa požarna zasnova stavbe (delitev stavbe na požarne sektorje, deli stavb z različnimi
  namembnostmi, vgrajena aktivna požarna zaščita, prezračevana fasada …),
 • število uporabnikov,
 • možni viri vžiga,
 • specifična požarna obremenitev v stavbi,
 • dostopnost objekta in možnosti za gašenje in reševanje.

Požarne lastnosti proizvodov, iz katerih je zunanji ovoj stavbe, so pomembne tako zaradi širjenja požara med objekti kot zaradi širjenja požara po fasadi ene stavbe. Vsak material ima prednosti in pomanjkljivosti, njihove lastnosti s pridom lahko izkoristimo na ustreznih mestih s pravilno vgradnjo.

Pri nastanku požara v prostoru se v nekaj minutah temperatura dvigne nad 500°C. Takrat se zgodi tako imenovani požarni preskok, ko naenkrat zagorijo vsi gorljivi materiali v prostoru. Najkasneje takrat se ogenj razplamti skozi okenske nezaščitene odprtine predvsem navzgor na prosto in zajame fasado. To pomeni izjemno izpostavljenost visokim temperaturam, pri čemer je od izbire materiala ter kvalitete vgradnje fasade odvisno, kako hitro se bo požar razširil na druge dele stavbe. Smiselno je predpisati ukrepe predvsem za dele fasade nad nezaščitenimi odprtinami. Če se bo požar brez ovir širil prek fasade, obstaja velika verjetnost, da se bo razširil tudi v zgornja nadstropja.

Po našem mnenju je vključevanje odgovornih projektantov in nadzornikov požarne varnosti TP stroke potrebno tudi pri vzdrževalnih delih, ko investitor gradbenega dovoljenja ne potrebuje. Le skupaj s proizvajalci izolacijskih materialov (sistemov), investitorjem in izvajalcem lahko zagotovimo racionalno obnovo fasade in dosežemo izboljšanje požarne varnosti stavb.

Nekaj prednosti, ki jih prinaša tovrstno sodelovanje:

 • ugotovimo dejansko stanje stavbe (požarni sektorji, odmiki, dostopi, zahteve in pogoji za gradnjo
 • …),
 • izberemo ustrezne materiale, sisteme, v ustreznem razredu požarne odpornosti,
 • upoštevamo že obstoječo konstrukcijsko delitev stavbe na požarno sektorje,
 • lažja odločitev investitorja (varnost ali najnižja cena) – racionalna izvedba,
 • z elaboratom oz. strokovnim mnenjem dokažemo, da se s predvidenimi ukrepi nivo požarne
  varnosti ne zmanjša (izjava),
 • lažje do nepovratnih sredstev in kreditov,
 • odgovornost izvajalca zmanjšana na minimum …

Z ozaveščanjem javnosti želimo doseči bolj premišljeno – racionalnejšo izbiro izolacijskih materialov in sistemov na fasadah ter hkrati preprečiti, da bi se še naprej pojavljale napake pri izvedbi, kot npr. stolpnice oblečene v gorljive izolacijske materiale … Upravljavci in lastniki naj pristopajo k sanacijskim ukrepom skrbno in premišljeno. Naj cena ne bo prvi in odločilni kriterij. Vključevanje projektantov požarne varnosti v postopke energetske prenove lahko prihrani mnogo skrbi in tudi denarja.

Več informacij: www.bureauveritas.si.

Milena UZAR, IZS TP 0759
milena.uzar@moland.si
gsm: 051 693 469