U R E D B A o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Iztok Kamenski Uncategorized @sl

Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena in za izvrševanje šestega odstavka 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3393/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-ravnanju-z-embalazo-in-odpadno-embalazo/