PREDAVATELJI 3 Trajnostne konference

Iztok Kamenski Aktualno

Združenje GBC Slovenia predstavlja predavatalje 3. Trajnostne konference.

S klikom na ime predavatelja si preberite več.

Iztok Kamenski

JUB in GBC Slovenia

Mag. Kamenski Iztok je končal Gradbeno fakulteto v Mariboru ter v letih 2010-2013 magistriral na Fakulteti za manangment, Koper (Slovenija) V letu 2014 postane doktorski kandidat DBA in Bussines (doktorski študij praktičnega pristopa k podjetništvu) na Horizons university Paris .
Zaposlen V JUB d.o.o. od leta 2000, trenutno kot Vodja JUB Akademije prireja konference, seminarje in treninge za domači slovenski in mednarodni trg: Hrvaška, Srbija, Bosna, Makedonija, Kosovo, Bolgarija, Albanija, Grčija. Romunija, Madžarska, Velika Britanija, Irska, Nemčija, Avstrija, Slovaška, Češka, Švedska, Rusijo, Kazahstan, Norveška… . Vodi tim JUB Akademija( tim 10 strokovnjakov iz različnih delov Evrope), ki opravlja tehnične in marketinške dejavnosti.Je strokovnjak za zunanja in notranja gradbena dela ter načine trženja proizvodov. Opravljal certifikacijske postopke na DIBT, OIB., BBA, ZAG, SINTEF, IGH, IMS za proizvode in sistemske reštive.

Za podjetje JUB nastopa na odmevnih dogodkih, konferencah, televizijski in radijski nastopi. Koordinator dejavnosti JUB-a v združenjih v Sloveniji in Evropi.
Predsednik UO GBC Slovenija od leta 2017 in član Sveta za okoljske deklaracije proizvodov na ZAG. V letu 2014 opravi izpit za energetskega manangerja in opravlja energetske preglede objektov za podjetje JUB. Je stalni predavatelj na EUREM seminarjih. V letu 2016 podpredsednik UO NK Pobrežje.

Toplotnoizolacijski fasadni sistemi z vidika trajnostnih kazalnikov

Dobra toplotna izolacija fasade znižuje stroške gospodinjstev za ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem času, povečuje udobje bivanja ter pripomore k trajnostnemu razvoju okolja. JUBIZOL toplotnoizolacijski sistemi so bili testirani na institutih širom Evrope ZAG, SINTEF, LUCIDEON,IMS, kjer smo dokazali učinkovitost, visok kvalitetni nivo ter dolgoživost sistema. Na BBA institutu je JUB naredil velik korak z certifikatom, ki dokazuje 60 letno življensko dobo JUBIZOL sistema z ustreznimi vzdrževalnimi deli. Razen manjšanja ogljičnega odtisa zaradi manjše porabe primarne energije JUBIZOL sistemi povečujejo odpornost stavbe proti vremenskim neprilikam(toča, poplave) ter varuje konstrukcijske dele stavbe.

Slika Gerhard Koch
Iztok Kamenski

Marjana Šijanec Zavrl

Gradbeni inštitut ZRMK

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., je diplomirala leta 1984 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, na oddelku za gradbeništvo – konstrukcijska smer. V letih od 1984 do 1993 je bila na UL FGG zaposlena kot mlada raziskovalka in asistentka na predmetnem področju stavbarstvo.

Na isti fakulteti je leta 1993 doktorirala na področju toplotnega odziva stavb. Od leta 1994 naprej je zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, nazadnje kot pomočnica člana uprave za raziskovalno dejavnost in vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, njeno ožje razvojno področje je trajnostna gradnja. V letih 1997-2012 je bila znanstvena sodelavka na UL FGG. Od leta 2013 dalje kot docentka za predmetno področje upravljanje nepremičnin tudi predava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Je vodja programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic, po javnem pooblastilu pristojnega ministrstva za obdobje (2011-2014 in 2014-2019). Deluje na področju URE in OVE pri novogradnjah in prenovah, skoraj nič-energijskih stavb in trajnostne gradnje.

V zadnjih letih je na omenjenih področjih vodila vrsto domačih in mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov (v okviru 7. OP, Inteligentna Energija Evropa, Interreg, COST, EUREKA). Je članica Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije pri MZI (2014) in Komisije za preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznavanje poklicne kvalifikacije reguliranega poklica izdelovalca energetske izkaznice (od 2015) pri MZI, sodelovala je v strateškem svetu za učinkovito rabo energije (2009) in strateškem svetu za stanovanjsko gradnjo (2010), oboje pri MOP. Je tudi članica IZS, članica UO GBC Slovenija, članica tehničnega odbora TC Toplota in TC Trajnostna gradnja pri SIST, društev SLOSE, Slovenski E-foruma in ICOMOS.

Image
Marjana Šijanec Zavrl
Trajnostni kriteriji za vrednotenje stavb v Sloveniji
Predstavitev študije „Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa“

Prispevek predstavlja slovensko študijo »Pregled sistema trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«, ki sta jo
v letu 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelala Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. in Zavod za
gradbeništvo Slovenije. Na podlagi rezultatov primerjave obstoječih mednarodnih sistemov ocenjevanja
trajnostne gradnje in ocene možnosti prenosa posameznega sistema glede na slovensko zakonodajno okolje, so
izdelovalci pripravili predlog nabora kriterijev ter predlog akcijskega načrt za vpeljavo sistema trajnostnih
kazalnikov.
Predlagani sistem kazalnikov je vsebinsko usklajen z aktualnimi trendi trajnostne gradnje v EU (Levels) in
podpira izvrševanje prednostnih politik s področja zmanjševanja nastajanja emisij toplogrednih plinov v
življenjskem ciklu stavbe, spodbujanja učinkovite rabe vode in surovin, zagotavljanja zdravih in udobnih bivalnih
pogojev, naslavlja prilagajanje na klimatske spremembe in optimizacijo stroškov in vrednosti stavbe v njenem
življenjskem ciklu.
Za nadaljnji razvoj nacionalnih meril trajnostne gradnje je ključno zapolniti ugotovljene vrzeli pri posameznih
kazalnikih, saj bodo le tako lahko kazalniki operativni, vrednotenje stavb pa zaupanja vredno orodje tako za
posameznega naročnika kot tudi za razvoj kakovosti grajenega okolja pri nas.

Gerhard Koch

Wienerberger AG – Clay Building Materials Europe

Predstavitev prikazuje rezultate več raziskovalnih projektov, ki so v zadnjih letih potekali v Avstriji.

Nekateri projekti se ukvarjajo z vplivom uporabe lesa iz avstrijskih gozdov na podnebne spremembe (oz. natančneje na podnebno ravnovesje v Avstriji). Študije obravnavajo 3 različne scenarije: (1) ohranjanje trenutnega stanja, (2) 20-odstotno povečanje uporabe lesa do leta 2100 (tako za izdelke kot tudi za energijo) in (3) 20-odstotno zmanjšanje uporabe lesa do leta 2100. Rezultati so osupljivi, saj je pozitiven učinek na državno ravnovesje CO2 opazen le pri tretjem scenariju, ki upošteva padec porabe lesa in rast gozdov.

V drugem delu predstavitve so opisane stopnje stavb in vpliv gradbenih materialov na celotno temperaturno ravnovesje stavbe skozi njeno življenjsko dobo. Dve študiji sta bili javno financirani in sta se zaključili s podobnim zaključkom – vrsta materiala (opeka, beton ali les) nima skoraj nobenega vpliva na temperaturno ravnovesje stavbe skozi njeno celotno življenjsko dobo. Nasprotno pa ima stopnja energetske učinkovitosti stavbe ogromen vpliv na podnebno ravnovesje stavbe.

Študije so razkrile, da ni nobene potrebe po vladnih ali javnih ustanovah, ki bi vplivale na trge glede gradbenih materialov. Namesto na določene materiale se morajo subvencije in ostale spodbude osredotočati na optimalno energetsko učinkovitost stavb.
Slika Gerhard Koch
Gerhard Koch
20.2.1958Rojen na Dunaju, Avstrija
1977 - 1983Študij strojništva na Tehnični univerzi na Dunaju
1983 - 1984Asistent na Tehnični univerzi na Dunaju
1983 - 1985Študij ekonomije na Tehnični univerzi na Dunaju
1984 - 1987Gradbeno podjetje STUAG; pol leta v pisarni za projektiranje, nato 2 leti in pol na gradbišču dunajske podzemne železnice
1987 - 1994Podjetje Wienerberger AG; eno leto kot strokovnjak za gradbeno fiziko v osrednjem laboratoriju, nato šest let kot vodja oddelka za raziskave in razvoj.
1994 - Direktor avstrijskega združenja proizvajalcev opek
2001 - 2015Vodja oddelka za podjetniške storitve "Evropsko lobiranje" pri Wienerberger AG
2009 - 2015Poleg tega tudi vodja oddelka za podjetniške storitve "Upravljanje trajnosti" - neposredno poročal generalnemu izvršnemu direktorju
2015 - Vodja oddelka za podjetniške storitve "Javne zadeve"
Od 1987

Obsežne izkušnje s področja zagovorništva, tako na državni kot evropski ravni, raziskave in razvoj, marketing in tehnični PR v gradbeni panogi

Več vodstvenih položajev v evropskih združenjih (npr. TBE – Tiles & Bricks Europe, CERAME UNIE – krovno združenje keramičnih panog, CPE – Construction Products Europe in Business Europe – predsednik odbora za industrijske zadeve)

Avstrijski predstavnik v različnih delovnih skupinah CEN (TC 125,
TC 89, TC 250/SC 6)

Predsednik avstrijskega odbora za zidarske enote; namestnik predsednika avstrijskega odbora za CEN TC 125, odgovoren za CEN TC 250/SC6 (EUROCODE 6)

Razne publikacije in predavanja o zidanju z opeko

Razni raziskovalni projekti kot vodja projekta (akustika stavbe, trajnost opeke itd.)

Mag. Miha Tomšič

Mag. Miha Tomšič je začel svojo poklicno pot kot mladi raziskovalec in nato univerzitetni asistent v okviru Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Od leta 1998 je zaposlen na Gradbenem inštitutu ZRMK v Centru za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Ima 28 let delovnih izkušenj na področju gradbene fizike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v stavbah, kazalnikov trajnostne gradnje, izdelave strokovnih podlag za nacionalne tehnične predpise, smernice in trajnostne politike v stavbnem sektorju ter vodenja domačih in mednarodnih tematskih projektov.

Je član ocenjevalne komisije za podeljevanje Znaka kakovosti v graditeljstvu (ZKG) in predavatelj v programih usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic, energetske svetovalce, energetske preglednike, upravljavce z energijo in upravnike stavb. Med drugim je član Upravnega odbora Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo (Green Building Council Slovenia) in ima status DGNB konzultanta, ki ga podeljuje nemško združenje za trajnostno gradnjo.
Image
Mag. Miha Tomšič

Domen Ivanšek, univ.dipl.inž.grad.

Knauf Insulation

Po opravljeni diplomi s področja prenosa toplote v inovativnih gradbenih konstrukcijah, razvitih s strani priznanega slovenskega proizvajalca na univerzitetnem študiju gradbeništva Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je bil Domen Ivanšek nekaj let zaposlen kot vodja projektov v podjetju, ki se ukvarja s projektiranjem in postavitvijo fotovoltaičnih elektrarn, obnovljivimi viri energije in montažno gradnjo.

Od leta 2014 je zaposlen v podjetju Knauf Insulation kot Inženir tehnične podpore trženju na področju toplotnih, zvočnih in protipožarnih izolacij v gradbeništvu in tehničnih aplikacijah. V obsegu delovnih nalog nudi tehnično podporo z raznovrstnimi digitalnimi orodji, terenskimi ogledi, predstavitvami, izobraževanji, izračuni in strokovnim svetovanjem arhitektom, projektantom, izvajalcem, upravnikom, vzdrževalcem, trgovcem in končnim uporabnikom pri načinih izoliranja v gradbeništvu in industriji.

Je član mednarodnih projektnih teamov znotraj korporacije Knauf Insulation. Kot predavatelj se uveljavlja tudi na odprtih dogodkih s področja energetske učinkovitosti, projektiranja, trajnostne gradnje in aplikativnih gradbenih rešitev doma in v tujini.

Knauf Insulation Experience Center (DGNB) – praktične izkušnje s trajnostno gradnjo.

Demonstracijsko-izobraževalni center, ki že s samo arhitekturo demonstrira raznolike možnosti in primere dobre prakse gradnje z raznolikimi materiali in sistemi koncerna Knauf Insulation, vključno s Knauf in Knauf AMF produkti ter rešitvami nekaterih pridruženih partnerjev, je edinstvena in pionirska stavba v več pogledih.

Ena pomembnih demonstracijskih komponent in vrednosti tega projekta je tudi prikaz in realni preizkus trajnostne gradnje v našem lokalnem okolju. Gre za prvo novozgrajena stavbo v Sloveniji, kjer se pri projektiranju in gradnji upošteva nemška trajnostna shema DGNB, ki ima med drugim tudi zelo stroge zahteve glede ekoloških lastnostih vgrajenih materialov.

Obenem gre tudi za enega redkih pilotnih projektov za LEVELS evropski okvir kazalnikov trajnostne gradnje na ravni EU ter pilotni projekt trajnostne gradnje, ki ga spremlja tudi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. V predavanju bodo predstavljene predvsem praktične izkušnje in posebnosti z vidika gradnje po zahtevah DGNB trajnostne sheme.
Slika Gerhard Koch
Domen Ivanšek, univ.dipl.inž.grad.

Mag. Jure Čižman

Mag. Jure Čižman je leta 1994 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 tudi magistriral in bil do leta 1999 zaposlen kot asistent. Z delom je nadaljeval na Uradu RS za standardizacijo in meroslovje ter med leti 2001 in 2013 na Slovenski akreditaciji, kjer je med drugim deloval kot vodilni in strokovni ocenjevalec, evaluator v evropskem akreditacijskem sistemu, vodil pa je tudi področje usposabljanja ocenjevalcev.

Leta 2013 se je kot strokovni svetnik pridružil Institutu »Jožef Stefan«, glavna področja njegovega dela pa so raziskave in aplikativni projekti na področju energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov, zlasti v zadnjem času se dejavno ukvarja z uporabo GIS orodij v energetiki.

Aktivno je vključen v delo na mednarodnih projektih, je tudi član Education & Training Working Group (delovne skupine za izobraževanje) pri mednarodni tehnološki platformi DHC+, ki deluje v okviru Euroheat&Power. 

ENERFUND – orodje za podporo odločanju o energetski prenovi stavb

V Sloveniji je delež celovitih energetskih prenov, ki občutneje zmanjšujejo rabo energije v stavbah, sorazmerno majhen. Da bi na tem področju mogli doseči pravi napredek, se je potrebno izziva lotiti sistematično, z racionalnim upoštevanjem nizkoenergijskih standardov in z uporabo konkretnih podatkov o stavbah. Izbira ustreznih strategij in prioritet pri obnovah stavb je namreč ključnega pomena za učinkovito zmanjševanje rabe energije in izpustov TGP. Spletna aplikacija ENERFUND na tem področju predstavlja obetavno orodje, ki z večkriterijsko analitiko in geografskim prikazom kazalnikov energetske učinkovitosti ponuja hitrejšo identifikacijo stavb z večjim potencialom za energetske prenove, omogoča boljše prepoznavanje naložbenih priložnosti ter služi kot pomoč pri oblikovanju strategij, prioritet, podpornih shem in programov za prenove.

Image
Mag. Jure Čižman

Neža Močnik

Neža Močnik, univerzitetna diplomirana arhitekta, je zaposlena v podjetju VELUX Slovenija od leta 2003. Njeno delo obsega prenos znanja različnim strokovnim skupinam o vplivu naravne svetlobe in zraka na zdravje in počutje uporabnikov stavb ter prizadevanje za nadgradnjo regulative s tega področja.

Podjetje je del skupine VELUX, svetovno priznanega proizvajalca strešnih oken, katerih izdelki že več kot 75 let omogočajo ljudem boljše življenje z izvedbo svetlih, zdravih in energijsko učinkovitih prostorov za bivanje, delo, učenje in igro.

Namen prispevka je opozoriti na pomembno vlogo kazalnikov znotraj trajnostnih kriterijev LEVELs, saj imajo velik vpliv na zdravje in ugodje bivanja. Novosti so v načinu razmišljanja in načrtovanja, kjer moramo v ospredje postaviti ljudi, njihovo zdravje, učinkovitost in počutje. Pri tem moramo opredeliti vsaj kakovost zraka, toplotno ugodje in naravno osvetlitev, si zastaviti cilje in s tem izboljšati kakovost načrtovanih in grajenih objektov. Gradimo namreč za ljudi.
Slika Gerhard Koch
Neža Močnik

Sabina Jordan

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Dr. Sabina Jordan je leta 1992 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljevala na področju gradbene fizike na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer je bila mlada raziskovalka na Katedri za stavbe in konstrukcijske elemente. V tem času se je strokovno izpopolnjevala tudi na AA School of Architecture v Londonu, ZK. Na FGG je leta 1995 pridobila naziv asistentka za področje Stavbarstvo, nato leta 1997 zaključila magistrski študij s področja gradbene fizike, leta 2016 pa na Fakulteti za arhitekturo uspešno zagovarjala še doktorsko disertacijo.

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, kjer je že 20 let zaposlena kot raziskovalka, je vodja Laboratorija za toplotno zaščito in akustiko in članica Znanstvenega sveta. Njeno delo obsega raziskave ter znanstveno in strokovno delo s področja gradbene fizike in trajnostnega gradbeništva: toplotni odziv ter energetska učinkovitost stavb, uporaba obnovljivih virov energije v grajenem okolju, mikroklimatske razmere in toplotni mostovi v stavbah, prenos vlage in zaščita pred vlago v stavbah ter vseživljenjske analize stavb. Redno sodeluje tako v domačih kot tujih raziskovalnih projektih (npr. Napake pri graditvi, COST-EFFECTIVE, GE2O, BRIMEE, Kompetenčni center TIGR, TIGR4Smart, FTI Q-Air, InnoRenew CoE).

Sabina Jordan je od leta 1998 članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na evropskem nivoju je članica evropske gradbeno-tehnološke platforme (ECTP) in evropskega združenja za energetsko učinkovitost stavb (E2BA). V slednjem je aktivna članica posvetovalnega partnerskega sveta (PB) pri Evropski komisiji. Z omenjenega področja delovanja redno objavlja v strokovnih in znanstvenih revijah doma in v tujini ter sodeluje na domačih in tujih konferencah.

Image
Sabina Jordan
Trajnostni kriteriji za vrednotenje stavb v Sloveniji
Predstavitev študije „Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa“

Prispevek predstavlja slovensko študijo »Pregled sistema trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«, ki sta jo
v letu 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelala Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. in Zavod za
gradbeništvo Slovenije. Na podlagi rezultatov primerjave obstoječih mednarodnih sistemov ocenjevanja
trajnostne gradnje in ocene možnosti prenosa posameznega sistema glede na slovensko zakonodajno okolje, so
izdelovalci pripravili predlog nabora kriterijev ter predlog akcijskega načrt za vpeljavo sistema trajnostnih
kazalnikov.
Predlagani sistem kazalnikov je vsebinsko usklajen z aktualnimi trendi trajnostne gradnje v EU (Levels) in
podpira izvrševanje prednostnih politik s področja zmanjševanja nastajanja emisij toplogrednih plinov v
življenjskem ciklu stavbe, spodbujanja učinkovite rabe vode in surovin, zagotavljanja zdravih in udobnih bivalnih
pogojev, naslavlja prilagajanje na klimatske spremembe in optimizacijo stroškov in vrednosti stavbe v njenem
življenjskem ciklu.
Za nadaljnji razvoj nacionalnih meril trajnostne gradnje je ključno zapolniti ugotovljene vrzeli pri posameznih
kazalnikih, saj bodo le tako lahko kazalniki operativni, vrednotenje stavb pa zaupanja vredno orodje tako za
posameznega naročnika kot tudi za razvoj kakovosti grajenega okolja pri nas.