Objavljen javni razpis za spobude za MSP v lesarstvu

Iztok Kamenski Aktualno

Slovenski regionalno razvojni sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«. Predmet razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa, cilji pa ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP ter spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov, itd,..).
Višina razpisanih sredstevje 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu 2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017. Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru razpisanih pogojev.
Več informacij na povezavi.